Hi from sreevishakh

hai๐Ÿ˜

Replies

  • raj87verma88
    raj87verma88
    hi there. Welcome to CE. Would be helpful if you add some more details about yourself

You are reading an archived discussion.

Related Posts

hi i want programing with java so give some standord book name.
I would like to do my master degree in automotive design in UK.Please suggest some good universities. And what are all the steps i have to take?
HI !!!!!!!!!๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜›
hi, its sanum:smile:๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜”๐Ÿ˜Ž i am electrical engineer
๐Ÿ˜•Hi crazy people! It's well know that at high altitude (> 1000 masl) there's a volumetric loss in blowers and fans. (usually air) And I work at 3800 m.a.s.l. in...