hi

hi, this is abhishek sinha ๐Ÿ˜

Replies

 • Kaustubh Katdare
  Kaustubh Katdare
  Welcome to CE, Abhishek! Why don't you tell us more about yourself?

  We all hope you will enjoy CE and help us spread the word!
 • anuragh27crony
  anuragh27crony
  Hi abhisheik... welcome to the CE forum....

You are reading an archived discussion.

Related Posts

please, I want data about the concept and design of active power filter for my graduation project
most people don't know about ISLAM ,QURAN & prophet MUHAMMAD or don't have real information. So, i want everyone visit these sites to know about ISLAM , QURAN and prophet...
I'm trying to quantify the amount of hydrogen that will be in a volume of water after bubbling 10% H2/90% N2 through it. The amount in the water should equilibrate...
hi everyone I have made a circuit using AT89C4051 and some of the inputs and outputs i have buffered using LS244.i needed to have some delay for buffer,so i used...
hey guys please help regarding my website project please guide me about database connectivity๐Ÿ˜•๐Ÿ˜•๐Ÿ˜•๐Ÿ˜•๐Ÿ˜•๐Ÿ˜๐Ÿ˜